Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb pro GPS sledování vozidel a dálkové stahování tachografů

 1. 1. Základní ustanovení

  1. 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují provozní podmínky služby Tira (dále „Služba“) dostupné na adrese tira.cz.
  2. 1.2. Provozovatelem Služby je společnost TIRA Online s.r.o., se sídlem Šumvaldská 589, 78386 Dlouhá Loučka, IČ: 6595944, DIČ: CZ06595944, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 72521 (dále „Provozovatel“).
  3. 1.3. Uživatelem je fyzická, nebo právnická osoba, která uzavřela dohodu s Provozovatelem o užívání Služby (dále „Uživatel“).
  4. 1.4. Služba umožňuje Uživatelům sledování polohy vozidel, vedení elektronické knihy jízd, evidenci a vyhodnocování informací o tankování paliva a dálkové stahování tachografů.
  5. 1.5. Sledování polohy vozidla, vyčítání dat o vozidle, dálkové stahování tachografu a přenos dat je umožněno hardwarovým zařízením umístěným ve vozidle Uživatele (dále „Zařízení“).
 2. 2. Uživatel

  1. 2.1. Uživateli jsou Provozovatelem poskytnuty přihlašovací údaje do webového rozhranní Služby (dále „Uživatelský účet“). Uživateli může být Poskytovatelem poskytnuto více Uživatelských účtů.
  2. 2.2. Uživatel se zavazuje chránit Uživatelské účty před zneužitím třetí osobou.
  3. 2.3. Uživatel se zavazuje neposkytnout třetím osobám informace, které by mohly být zneužity v neprospěch Provozovatele.
 3. 3. Zařízení

  1. 3.1. Provozovatel se zavazuje zajistit montáž Zařízení do vozidla Uživatele, pokud to dané zařízení ke svému zprovoznění vyžaduje nebo není-li dohodnuto jinak.
  2. 3.2. Uživatel se zavazuje Provozovateli poskytnout maximální součinnost při montáži Zařízení do jeho vozidla.
  3. 3.3. Uživatel se zavazuje při montáži Zařízení poskytnout Provozovateli všechny pro něj potřebné informace o vozidle, do kterého je Zařízení montováno.
  4. 3.4. Zařízení ke zjišťování geografické polohy vozidla využívá různých systémů, např. GPS, GALILEO a další. Provozovatel neodpovídá za kvalitu a funkčnost těchto geolokačních systémů.
  5. 3.5. Poloha vozidla zjištěná Zařízením může obsahovat procentuální odchylku od skutečné polohy vozidla. Tato odchylka je závislá na různých okolnostech, např. na počasí, síle a kvalitě signálů z geolokačních družic, umístění antén Zařízení ve vozidle apod., může se v čase měnit a může mít vliv na výpočet ujetých kilometrů.
  6. 3.6. Uživatel není oprávněn po dobu trvání smlouvy svévolně měnit softwarovou konfiguraci Zařízení.
  7. 3.7. Uživatel má právo Zařízení na své náklady z vozidla demontovat. V takovém případě je povinnen tuto skutečnost co nejdříve a bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli.
  8. 3.8. Zařízení může obsahovat záložní baterii a může být funkční i po odpojení napájení, po nějakou dobu i nadále zaznamenávat svoji polohu a odesílat data na server Provozovatele.
  9. 3.9. Je-li Zařízení dodáváno Uživateli před uhrazením kupní ceny, nabývá Uživatel vlastnictví k Zařízení až zaplacením celé kupní ceny zboží.
 4. 4. Data

  1. 4.1. Do každého Uživatelem zakoupeného Zařízení je Provozovatelem vložena datová SIM karta, která umožňuje přenos dat mezi Zařízením a servery Provozovatele.
  2. 4.2. Datová SIM karta využívá služeb mobilních operátorů v České republice a Evropské unii.
  3. 4.3. Provozovatel neodpovídá za kvalitu a funkčnost služeb poskytovaných mobilními operátory.
  4. 4.4. Všechny datové SIM karty jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele a Uživatel nemá právo datové SIM karty využívat k jiným účelům.
  5. 4.5. Data jsou uložena na serverech Provozovatele umístěných v České republice a pravidelně zálohována na geograficky oddělené datové úložiště. Zálohy jsou zabezpečeny asymetrickým šifrováním.
  6. 4.6. Provozovatel se zavazuje data zaslaná Zařízeními na servery Provozovatele uchovávat nejméně po dobu 24 měsíců od jejich pořízení. Provozovatel má právo starší data bez upozornění mazat, není-li dohodnuto jinak.
 5. 5. Cena služeb a platební podmínky

  1. 5.1. Ceny poskytovaných služeb se řídí aktuálním ceníkem Provozovatele, který je k dispozici na adrese https://tira.cz/cenik.
  2. 5.2. Není-li dohodnuto jinak, cena za poskytovanou Službu se účtuje předem se splatností 14 dní.
  3. 5.3. V případě prodlení v platbě upozorní Provozovatel prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky Uživatele na neuhrazenou fakturu. Pokud Uživatel ani po této upomínce neuhradí, je Poskytovatel oprávněn omezit Uživateli přístup ke svým službám, vypovědět smlouvu a žádat vrácení SIM karet umístěných v Zařízeních.
 6. 6. Odpovědnost za škody

  1. 6.1. Provozovatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy v kvalitě, kterou umožňují technické, provozní a kapacitní možnosti Provozovatele.
  2. 6.2. Za škodu, která vznikne Uživateli v důsledku porušení povinností Provozovatele, odpovídá Provozovatel pouze tehdy, jestliže tato škoda byla Uživateli způsobena úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí pracovníků Provozovatele.
  3. 6.3. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu, která vznikne v důsledku uvedením nesprávných nebo neplatných údajů nebo porušením smluvních povinností Uživatelem.
  4. 6.4. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu, která vznikne v důsledku výpadků, poruchy, provádění údržby, opravy nebo jiné technické úpravy Služby.
  5. 6.5. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu, která vznikne v důsledku zneužití Služby Uživatelem nebo třetí osobou.
  6. 6.6. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu, která vznikne v důsledku neodborným či neoprávněným zásahem, nesprávnou údržbou či manipulací, umístěním v nevhodném prostředí anebo poškozením, ztráty, odcizení nebo zneužití Zařízení nebo užití Zařízení v rozporu s návodem k obsluze Uživatelem nebo třetí osobou.
  7. 6.7. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu, která vznikne v důsledku ztráty, odcizení, poškození nebo zneužití datové SIM karty Uživatelem nebo třetí osobou.
  8. 6.8. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu, která vznikne v důsledku živelní či jiné vnější události, kterou Provozovatel nezpůsobil.
 7. 7. Záruka a reklamace

  1. 7.1. Poskytovatel poskytuje Uživateli na záruku na funkčnost Zařízení namontovaného ve vozidle. Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne montáže Zařízení do vozidla.
  2. 7.2. Provozovatel se zavazuje případné reklamace včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do kalendářních 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li dohodnuta delší lhůta. Reklamace je možné zasílat na e-mailovou adresu info@tira.cz.
 8. 8. Ochrana osobních údajů

  1. 8.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje dle https://tira.cz/ochrana-osobnich-udaju.
 9. 9. Odstoupení od smlouvy

  1. 9.1. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. 9.2. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a může tak učinit odesláním výpovědi na adresu sídla společnosti Provozovatele, případně na e-mailovou adresu info@tira.cz.
  3. 9.3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a může tak učinit odesláním výpovědi na adresu Uživatele. Výpovědní lhůta takové výpovědi jsou dva měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď odeslána Uživateli.
 10. 10. Závěrečná ustanovení

  1. 10.1. Uzavřením dohody o užívání Služby Uživatele s Provozovatelem Uživatel přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky, které vyjadřují svobodnou, pravou a vážnou vůli smluvních stran, prostou omylu, která je vyjádřena oběma stranám srozumitelně. VOP mohou být provozovatelem kdykoliv změněny a v aktuálním znění jsou dostupné na adrese https://tira.cz/obchodni-podminky.
  2. 10.2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výhradně právem České republiky. Příslušným soudem pro řešení sporů je Okresní soud v Olomouci.
  3. 10.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost 1. února 2023.